چگونه آهنربای جذب پول و ثروت شویم؟ 

جذب پول و ثروت

من کی می‌توانم پولدار شوم؟ چطور می‌توانم پول و ثروت را به سمت خودم جذب کنم؟

افراد فقیر چه دیدگاهی نسبت به پول دارند؟

 چرا دخل‌ و خرج من باهم نمی‌خواند؟

چرا هرروز بدهکاری من زیادتر می‌شود؟

چه ‌کار کنم پول وارد زندگی‌ ام شود؟

چگونه با پول و ثروت هم ارتعاش شوم؟

چگونه می‌توانم با قانون جذب غرق پول و ثروت شوم؟ 

استاد سعید پورندی در مورد جذب پول و ثروت چه می گویند؟

 

مدرس: سعید پورندی

مدت زمان فایل: 11:19

حجم فایل: 7 مگابایت