پادکست آموزشی اعتماد به نفس واقعی چیست؟


نگاه شما به زندگی و قانون جذب

 

شما نسبت به زندگی چه نگاهی دارید؟ در مورد اتفاقات و چیزهای مختلف چگونه فکر می کنید؟ واکنش ذهن شما نسبت به اتفاقات از چه چیزی ناشی می شود؟ چگونه می توان این واکنش ها را تغییر داد؟ آیا با تغییر نوع نگاه تان به زندگی می توانید خواسته هایتان را سریع تر جذب کنید؟

زمان پادکست: 6:30 دقیقه

حجم پادکست: 15 مگابایت

قیمت: 9000 تومان (رایگان)

دوره 7 راز قانون جذب

 ماه سوم باورها در قانون جذب 

مدرس: سعید پورندی

مدرس برتر انگیزشی و موفقیت ایران 

مشاور طراز اول روابط موفق و موفقیت با قانون جذب