نقش خیال دوست

پادکست قرارعاشقی نقش خیال دوست...

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

پادکست قرار عاشقی دلتنگم و دیدار تو درمان من است...

خطا باشد ز مردم عیب جویی

پادکست قرارعاشقی خطا باشد ز مردم عیب جویی...

عشق آموخت مرا

پادکست قرارعاشقی عشق آموخت مرا...

هر چیز که در جستن آنی آنی

هر چیز که در جستن آنی...

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده

ای که مرا خـوانـده ای ،راه نـشـانـم بـده...

11 دیدگاه