طالب بی قرار

پادکست قرارعاشقی طالب بی قرار...

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده...

ای عشق به شوق تو گذر می کنم

ای عشق به شوق تو گذر می کنم...

حرف خدا

شناخت خدا...