خدا مقصر تمام اتفاقات تلخ زندگی

پادکست آیا خدا مقصر تمام اتفاقات تلخ زندگی من و توست؟ تا زمانی که خدا...