قوی ترین قطب نمای موفقیت نوع احساس ما

قوی ترین قطب نمای موفقیت در قانون جذب چیست؟ همه ما درون خود یک قطب...