من به خدا توکل می کنم

من به خدا توکل می کنم وقتی بدانی دست فرمانده کل دنیا در دست توست،...