بزرگ ترین حسرت زندگی

به نظر شما بزرگ ترین حسرت زندگی چه چیزی می تواند باشد؟ علت حسرت خوردن...