داشته ها و نداشته ها

صبح که از خواب بیدار می شود تمام ذهنش مشغول است. آرزوی خیلی چیزها بر...