مرد سالاری یا زن سالاری

مرد سالاری یا زن سالاری؟ رابطه شما مردسالار است یا زن سالار؟ برای داشتن رابطه...