شیرین چو شکر تو باش شاکر

شیرین چو شکر تو باش شاکر اگر اتفاقات تلخی در زندگیتان می افتد باز هم...