خدا ترا کافیست

پادکست قرارعاشقی خدا مرا کافیست...

الطاف حق

پادکست قرار عاشقی الطاف حق   ...

خداوند بدون شک جبران می کند

پادکست قرار عاشقی خداوند بدون شک جبران می کند...

خدا می بیند و می شنود

پادکست قرارعاشقی خدا می بیند و می شنود...

خدا تو را کافیست

...

2 دیدگاه

بزرگ ترین حسرت زندگی

به نظر شما بزرگ ترین حسرت زندگی چه چیزی می تواند باشد؟ علت حسرت خوردن...

ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده

ای که مرا خـوانـده ای ،راه نـشـانـم بـده...

11 دیدگاه