فرمول شماره 3 قانون جذب، حذف مقاومت ذهنی

فرمول شماره سه قانون جذب اجازه ورود خواسته‌ها به زندگی