من توانمند هستم

من توانمند هستم مدام تکرار کنید من پرقدرت و توانمند هستم. و خداوند بهترین مسیر...