تعهدنامه با خدا

تعهدنامه با خدا

تعهدنامه با خدا


↓ برای دانلود پادکست صوتی پایین تر بروید↓

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
 
یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
 
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی
 
سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
 
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
 
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
 
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی
 
قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
 
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
 
روضه اومید تویی راه ده ای یار مرا
 
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
 
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
 
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی
 
پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
 
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
 
راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا
 
 

بار الها

اینجانب …………. با تمام وجود و با قلبی آکنده از ایمان به رحمت تو، از گناه مورد نظرم توبه میکنم؛ چرا که یقین دارم تو نیز مرا خواهی بخشید.

خود نیز خویشتن را میبخشم و به خود عشق میورزم و افکار مثبت و سازنده را در دلم میپرورانم و روحم را به پاکی و صفا صیقل میدهم.

بار الها

به تو قول می‌دهم در هر زمان و مکانی، لب به شکر و سپاس نعمت‌هایت بگشایم و داشته‌هایم را ارج نهم و نداشته‌هایم را فقط و فقط از تو بخواهم و چشم امید به غیر تو نداشته باشم.

بار الها

به تو قول می‌دهم تا زمان وصالم به عبودیت تو ، دست از دعا به درگاهت برندارم و تنها در زیر سایه لطف تو روزگار بگذرانم.

بار الها

به تو قول می‌دهم آرزوهایم را در سر و امید تحققشان را در دل بپرورانم و به قدرت بی کرانت ایمان کامل داشته باشم.

بار الها

بر سر این تعهد می مانم که درخواست خود را که…………………… می باشد، فقط از تو طلب کنم و این اطمینان را داشته باشم که این خواسته به اجابت خواهد رسید، از این رو قول می‌دهم تا زمان دستیابی به آن صبر پیشه کنم.

امضا: ………..
تاریخ: ………..

دانلود پادکست قرارعاشقی تعهدنامه با خدا

از اینجا دانلود کنید Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.