اثر توجه به داشته ها و نداشته ها

توجه به داشته ها و نداشته ها در زندگی چه اثری دارد؟ برای جذب خواسته...